Новини


ПОКАНА ЗА Общо събрание на сдружение „Клуб Булдог-България” С решение на Управителния съвет на „Клуб Булдог – България” от 21.01.2017 г. на осно¬вание чл. 20 от Устава на КББ, се свиква общо събрание на членовете на сдружение „Клуб Булдог – България”. Общото събрание ще се проведе на 19.03.2017 г. от 09:00 ч. в гр.София, хотел Акорд, бул. Владимир Вазов №17 Дневен ред: 1. Отчет на дейността на КББ за изминалия период; 2. Представяне на програмата за 2017г; 3. Изменения и допълнения в Правилниците на КББ; 4. Избор на ОРД 5. Други 6. Приемане на нови членове; В Общото събрание на „Клуб Булдог – България” имат право да участва членовете на КББ, които нямат финансови задължения към датата на ОС. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден и на същото място в 10 ч. при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите. Председател на УС : Иван Иванов